Entreprenad­besiktningar

Anlita Roslagens plåtkonsult för entreprenadbesiktningar enligt SBR-modellen, AB & ABT. Vi utför samtliga typer av entreprenadbesiktningar inom tak och fasad.

Förbesiktning – FB

När någon part påkallar det utförs förbesiktning av arbete, exempelvis då det ska tas i bruk eller är svår att komma åt för besiktning efter färdigställandet.

Slutbesiktning – SB

Vid entreprenad ska slutbesiktning göras, om någon av parterna begär det. Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren om när entreprenaden beräknas vara avslutad och slutbesiktning är möjlig. Den som utses till besiktningsman kallar parterna till slutbesiktning.

Efterbesiktning – EB

Efterbesiktning påkallas för att konstatera om fel noterade vid slutbesiktning är avhjälpta.

Garantibesiktning – GB

Garantibesiktning utförs före utgången av den kortaste garantitiden, om parterna inte kommer överens om annat. Garantibesiktning påkallas av beställaren. Syftet är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden. 

Särskild Besiktning

Efter att entreprenaden vid slutbesiktning blivit godkänd så har beställaren möjlighet att påtala eventuella fel. Om entreprenören har en avvikande åsikt om det av beställaren påtalade felet finns möjligheten att påkalla en särskild besiktning.

Kontaktuppgifter